Regulamin

REGULAMIN DYSTRYBUCJI CEGIEŁEK Z PRZEZNACZENIEM

 NA WSPARCIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI

§1
Definicje

Pojęciom pisanym wielką literą w Regulaminie nadaje się̨ następujące znaczenie:

 1. „Fundacja” – Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis z siedzibą w Sopocie, ul. Architektów 2D/3, 81-736 Sopot, wpisana do rejestru fundacji KRS 0000503291, NIP 5851468467. Fundacja jest twórcą i organizatorem projektów artystycznych w ramach swoich działań statutowych.
 2. „Wspierający” – Użytkownik nabywający Cegiełkę̨ w Platformie Dystrybucyjnej w celu dobrowolnego wsparcia Fundacji.
 3. „Cegiełka” – cegiełka przyjmująca postać́ pliku graficznego, wytworzona i dostarczona do Wspierającego drogą elektroniczną.
 4. „Platforma Dystrybucyjna STM” – miejsce w sieci umożliwiające nabycie Cegiełki Wspierającemu w postaci cyfrowej, którą Wspierający może nabyć́ traktując Cegiełkę także jako zaproszenie na wydarzenie artystyczne realizowane przez Fundację w ramach działań statutowych.
 5. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady przeprowadzania dystrybucji cegiełek.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dystrybucji Cegiełek przez Fundację na rzecz Wspierających celem pozyskania środków na cele statutowe Fundacji
 2. Organizatorem jest Fundacja.
 3. Wspierający może skontaktować się z Fundację następującymi kanałami komunikacji:
  a) pisemnie –na adres siedziby siedziby Fundacji: ul. Architektów 2D/3, 81-736 Sopot. Polska
  b) telefonicznie na numer: 726 434 155, 787 044 367
  c) elektronicznie – na adres e-mail: baabusmusicalis@gmai.com ;
  d) za pośrednictwem Platformy Dystrybucyjnej STM w zakładce „kontak”
 4. Dystrybucja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Platformy Dystrybucyjnej STM, na której Fundacja opublikuje informacje o dystrybucji cegiełek, Platforma Dystrybucyjna STM zapewni obsługę̨ procesu przekazania środków ze dystrybucji Cegiełek do Fundacji oraz wydanie Cegiełek Użytkownikom. podejmować́ będzie również̇ działania mające na celu promowanie dystrybucji i wspierania Fundacji.
  1. Wspierającym może być́ każdy. W przypadku Wspierającego będącego osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnej nabycie Cegiełki jest możliwe za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

§3
Zasady nabywania Cegiełek

 1. Wspierający może nabyć Cegiełkę z wykorzystaniem różnych form płatności lub instrumentów wskazanych na Platformie Dystrybucyjnej.
 2. Wspierający wybiera wartość nabywanej Cegiełki na Platformie Dystrybucyjnej STM.
 3. Umowa wykupienia Cegiełki zostaje zawarta z chwilą Autoryzacji Płatności za Cegiełkę̨ przez Platformę Dystrybucyjną.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Wspierającym a Fundacją dotycząca zakupu Cegiełki ma charakter
  terminowy i trwa przez okres dostarczenia Cegiełki do Wspierającego.
 5. Cegiełka stanowi treść cyfrową, która nie została zapisana na nośniku materialnym. Wspierający wyraża zgodę i akceptuje fakt, iż Cegiełka zostanie mu dostarczona przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, co skutkować będzie utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Niezwłocznie po nabyciu Cegiełki Platforma Dysrybucyjna STM wyśle do Wspierającego potwierdzenie zakupu, wraz z potwierdzeniem otrzymania zgody, o której mowa w pkt. 5 powyżej oraz Cegiełkę w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie nabywania Cegiełki.
 7. Cegiełka zostanie dostarczona w formacie pliku PDF, umożliwiającym jego pobranie na urządzenie końcowe Wspierającego. Plik może zostać zabezpieczony technicznymi środkami ochrony, zabezpieczającymi przed korzystaniem z niego wbrew postanowieniom Regulaminu lub przepisów prawa (np. poprzez zastosowanie cyfrowego znaku wodnego). Odczytanie pliku wymaga posiadania na urządzeniu końcowym Wspierającego oprogramowania do odczytu plików .
 8. Z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej, potwierdzającej zakup Cegiełki, skierowanej na
  adres poczty e-mail Wspierającego: Fundacja potwierdza zawarcie umowy nabycia Cegiełki pomiędzy Fundacją a Wspierającym;
 9. Fundacja wydaje Wspierającemu za pośrednictwem Platformy Dystrybucyjnej STM Cegiełkę;
 10. Wspierający traci prawo odstąpienia od umowy nabycia, zgodnie z postanowieniem pkt. 5 powyżej.
 11. Platforma Dystrybucyjna STM przekaże Fundacji całość środków ze sprzedaży Cegiełek bezpośrednio na konto Fundacji Bank PKO BP 86 1020 1811 0000 0302 0252 1847.
  Środki z dystrybucji Cegiełek zostają przeznaczone całkowicie na cele statutowe Fundacji a Fundacja oświadcza, iż jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych według zapisu Art.17 Ustawy 1 – Ustawy o Podatku Od Osób Prawnych.

§4
Odpowiedzialność za wady oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Fundacja poprzez Platformę Dystrybucyjną STM jest odpowiedzialna za dostarczenie Cegiełki bez wad faktycznych oraz prawnych.
 2. Wspierający ma możliwość zgłoszenia Fundacji reklamacji odnośnie umowy sprzedaży Cegiełki (w tym w zakresie wad).
 3. Reklamacja może zostać złożona w formie wskazanej w § 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacja musi zawierać co najmniej:
  a) imię i nazwisko Wspierającego,
  b) dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację reklamowanej transakcji,
  c) adres Wspierającego wskazany do korespondencji z Platformą Dystrybucyją STM i Fundacją w zakresie procesu reklamacji (na wniosek Wspierającego korespondencja z Fundacją może odbywać się przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej),
  d) przedmiot i uzasadnienie reklamacji.
 5. W przypadku braku kompletności informacji, o których mowa w pkt. 4, Fundacja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wspierającego o uzupełnienie Reklamacji.
 6. W momencie przyjęcia kompletnej Reklamacji Fundacja potwierdza Wspierającemu wpływ Reklamacji i udziela informacji o terminie jej rozpatrzenia oraz formie i sposobie dostarczenia odpowiedzi. Na żądanie Wspierającego potwierdzenia dokonuje się w formie pisemnej lub innej formie, ustalonej ze Wspierającym.
 7. Fundacja udziela odpowiedzi na Reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania kompletnej Reklamacji.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 7, wystarczające jest wysłanie przez Fundację, w formie elektronicznej lub pisemnej, do Wspierającego odpowiedzi w ostatnim dniu tego terminu.
 9. O rozpatrzeniu Reklamacji Wspierający zostaje poinformowany pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej, jeżeli taki sposób komunikacji został przez Wspierającego wybrany.
 10. W przypadku, gdy postępowanie Reklamacyjne nie zostało zakończone rozwiązaniem sporu, Wspierający może także wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko Fundacji. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1360 ze zm.).
 11. W razie jakichkolwiek problemów w zakresie dokonywania płatności Wspierający może kontaktować się z Platformą Dystrybucyjną STMlub bezpośrednio z Fundacją.

§5
Własność intelektualna

 1. Logo i nazwa Fundacji stanowią własność Fundacji i podlegają prawnej ochronie, a ich wykorzystywanie bez zgody Fundacji jest zabronione.
 2. Cegiełka oraz jej poszczególne elementy graficzne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), do których autorskie prawa majątkowe przysługują wyłącznie Fundacji. W ramach umowy sprzedaży Fundacja przenosi na Wspierającego własność egzemplarza w postaci Cegiełki.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Fundacja ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin nie będzie mieć wpływu na umowy sprzedaży Cegiełek zawarte przed taką zmianą, które realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację oraz mPay danych osobowych Wspierających dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie internetowym.
 3. Nabycie Cegiełki w Aplikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Wspierającego.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Wspierającym przed zawarciem umowy nabycia Cegiełki poprzez Platformę Dystrybucyjną STM oraz w Serwisie Internetowym na Stronie www. Fundacji , w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pobranie i zapisanie.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis.